Länsimaisuutta määritellään uudelleen

Poliittiset muutokset alkavat usein ruohonjuuritasolla ja niistä kehittyy alkuun vastakulttuureita. Tunnettu vastakulttuuriksi kypsynyt sukupolven kokemus ilmeni 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa. Impulssi siihen lähti reaktiona silloisen ajan paineisiin. Rauhanaate oli jonkinlainen vastaus kylmän sodan oloissa puhjenneeseen Vietnamin sotaan ja yleisemmin taustalla väijyvään ydinsodan uhkaan.

Eräs keskeinen muutos, joka vaikutti ihmisten mielialoihin oli television kasvanut rooli. Kuvat Vietnamin sodasta tulivat ihmisten olohuoneisiin. Protestin muoto oli niissä oloissa mm. hippiaate. Nuoriso alkoi ihannoimaa maailmasta, jossa oli vain puhdasta rakkautta. Nuoret kannustivat toisiaan rakastelemaan ja lopttamaan sotimisen.

Kristinuskon vastaisuus länsimaisuutta nakertamassa

Aikakauteen liittyi sellainenkin kulttuurillinen murros, että nuoriso alkoi etsimään totuutta ei-kristillisistä uskonnoista. Eräs julkisimmista kristinuskon haastamisista liittyi satanismin nousuun. Anton LaVey perusti oman satanistiliikkeensä 1966 ja kirjoitti saatanallisen Raamattunsa.  Tietoa herrasta.

Tämä kristinuskon vastaisuus oli merkittävä asia, mikäli ajattelee kristillisyyttä länsimaisen kulttuuripiirin keskeisenä pilarina. Yhdysvalloissa suuresti korostunut historioitsija Arnold J. Toynbeeta nostettiin jalustalle kylmän sodan alussa 1940-luvun lopulta alkaen. Hänen kulttuurihistoriallista teostaan A Study of History pidettiin jopa Marxin teorioille vastakkaisena mallina. Toynbee oli esittänyt, että ennen toista maailmansotaa suuresti maailmassa vaikuttaneet aatteet, kuten sosialismi ja fasismi, olivat osittaisevankeliumeita. Ne olivat oireita siitä, että länsimainen kristillisyyteen perustuva kulttuuri oli murenemassa. Toynbeen mukaan länsimainen kulttuuri pohjautui juutalais-helleenisille säteille.

Länsimaisuus käynyt läpi muutoksen – naisten aseman korostuminen
Vielä 1900-luvun alussa sivistyneen ihmisen merkki länsimaissa oli se, että hän tunsi kreikkalaisen ja latinalaisen kulttuurin klassikot. Monet menivät jopa niin pitkälle, että niistä oli löydettävissä kaikki viisaus. Suurena kaarena nähtiin, että Antiikin maailmassa kreikkalaset edustivat hengellistä puolta ja roomalainen kulttuuripiiri puolestaan tunnetaan enemmänkin materiaalisista saavutuksistaan.

Tällainen henki eli vielä voimakkaana aina 1950-luvulle asti. Monet näkivät vertauskohtia omaan aikaansa. Englantilaiset halusivat tarjota palvelujaan amerikkalaisille – uusille roomalaisille. Vertauskuvainnollisesti he pyrkivät olemaan viisaita kreikkalaisia filosofeja ja neuvonantajia oman aikakauden Roomassa (USA).

Toynbeeta pessimistisempi historiantulkinta näki, että maailmassa vallitsi lainalaisuuksia jopa kulttuurien välillä. Nähtiinpä jopa niin, että naisten emansipaatio oli merkki kulttuurin kuolemisesta. Se oli kulttuurin viimeinen vaihe.

Naisasialiike oli eräs toinen merkittävä kulttuuria muokkaava muutos, joka sai alkunsa 1960-luvun murroksesta. Tänä päivänä länsimaisuuden keskeisiksi piirteiksi on nostettu suhtautuminen naisten oikeuksiin ja toisaalta länsimaisuus mielletään tieteelliseksi ja jopa uskonnon hylänneeksi kulttuuriksi. Sota islamilaista maailmankuvaa vastaan korostaa tätä piirrettä.

Monikulttuurisuus länsimainen hyve
Länsimaat ovat olleet tekemisissä vieraiden kulttuurien kanssa satojen vuosien ajan. Tämä tapahtui kolonialismin kautta. Sitä aikaa leimasi tavallaan monikulttuurisuus. Toisaalta äärimmäinen muoto monikulttuurisesta länsimaiden perustamasta yhteisöstä oli apartheidin Etelä-Afrikka.

Kolonialismin monikulttuurisuutta sivutaan mm. tässä artikkelissa.

Tänä päivänä saamme todeta, että suomalaisen symbolin – Nokian – johtajana toimii intialainen. Siinä on kansainvälisyyden huipentuma. Kriittisempää puhetta kuulee alemman koulutustason maahanmuuttajista. Samaan aikaa maastamme lähtee älykkäitä ihmisiä ulos ja siitä syystä lahjakkaille tilaisuuksien tarjoaminen täällä olisi talouden kannalta suotavaa.

Tämä monikulttuurisuus länsimaiuuden pohjalla on saanut aikaan voimakasta vastareaktiota. Populistiset liikkeet ovat haastaneet tätä identiteettiä eri puolilla Eurooppaa ja USA:ssakin.

Posts created 31

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top
cenote